Get Adobe Flash player

นานาสาระ ที่น่าสนใจ คลิ๊คเลย!

ส้วมเฉพาะกิจ ปลดทุกข์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาชีพเสริม เลี้ยงปลาทับทิมในกะชัง 4เดือน ได้700ก.ก.ต่อ1กะชัง สนใจมั๊ย.. ผู้ที่ชอบรับประทานปลาหมึก(ควรอ่านนะ) ประโยชน์ของน้ำมันมะพ้าว กำลังใจ ชาติที่แล้วเราไปผูกมัดใครไว้บ้างหรือเปล่า มีไปทำไม-ว.วัชรเมธี ยาที่ไม่ควรกินคู่กัน ธรรม ของหลวงปู่ทวด "ตา" อย่าลังเลที่จะดูแล SO GOOD ภาพถ่ายกับความหมายดีดีของชีวิต ระวัง! ดื่มน้ำเย็นมากๆเป็นอันตราย 3 คาถาของคนทำงานที่อยู่ในสังคม(อย่างเราๆ) คน1คน โฆษณาช๊อตเดียว 6ล้านดอลล่าร์ สุดยอด!!! หลวงพ่อโสธร พระพุทธชินสีห์ พระพุทธชินราช ชีวิตนกอินทรีย์-อ่านเถอะดีนะ สัณญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลก

เรื่องอื่นๆในหมวดเดียวกัน

ผู้สนับสนุน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาน้ำมันวันนี้

ที่เที่ยว ส๊วย...สวย

ต้องการฟังเพลงแบ๊คกราวน์ดมิวสิค หรือหยุดฟังให้เลือกคลิ๊คปุ่มควบคุมด้านขวามือนี้

แก่งส้มแมว-สวนป่าสิริกิติ์

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ   ฉันเป็นป่า   ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ...พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ   ฉันจะสร้างป่า พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   เมื่อครั้งทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำ   วันที่  ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๒๕   นับเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระองค์ท่านได้ทรงยึดถือเป็นแนวในการ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ ทรัพยากรที่เป็นป่าไม้และแหล่งต้นน้ำที่พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงที่เป็นข้า ราชการบริพารรับใช้เบื้องพระยุคลบาท   หน่วยงานภาครัฐ   หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไปต่างซาบซึ้งในผลของพระราชกรณียกิจที่ทรง ปฏิบัติเป็นอย่างดีและพากันยึดถือพระราชดำรัสข้างต้นเป็นแนวในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และแหล่งต้นน้ำเสมอมา “สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ภาคกลาง”   นับเป็นสวนป่าอีกแห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชปณิธาน   โดยเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ   ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์มานานกว่า  ๑๐   ปีแล้วที่มีพระราชประสงค์จะเห็นพื้นที่ป่าสักแห่งหนึ่งในภูมิภาคต่าง  ๆ  ของประเทศไทยที่ใช้เป็นสถานที่รวบรวมและเพาะพันธุ์พรรณไม้ต่าง  ๆ  ของประเทศไว้ในแหล่งเดียวกันให้ได้มากชนิดที่สุดเท่าที่จะสามารถหาได้   เพื่อให้เยาวชนของชาติและประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ป่าของ ประเทศไทย   และเพื่อป้องกันรักษามิให้พันธุ์ไม้ป่าหายากสูญพันธุ์ไปในอนาคต
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ   ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๕  รอบ   ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕   เหล่าข้าราชบริพารนำโดย   ท่าผู้หญิงสุประภาดา   เกษมสันต์   ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ   (ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้วจากเหตุการณ์เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ตามเสด็จสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ   ตกที่จังหวัดนราธิวาส   เมื่อประมาณกลางเดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๐)   และนายจิรายุ    อิศรางกูร   ณ   อยุธยา   ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   จึงได้ประสานงานกับโครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ   (กปร.)   และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอความร่วมมือจากกรมป่าไม้   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จังหวัดราชบุรี   และ   กองทัพภาคที่  ๑  กองทัพบกให้ความร่วมมือหาพื้นที่ป่าในจังหวัดราชบุรีเพื่อให้เป็นสถานที่ สร้างสวนป่าขึ้นมา   ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒   ภายหลังจากการสำรวจร่วมกันแล้วก็ได้ตัดสินใจเลือกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี   บริเวณบ้านห้วยม่วงอันเป็นที่ตั้งของแก่งส้มแมวสถานที่ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี   ตำบลตะนาวศรี   อำเภอสวนผึ้ง   เป็นสถานที่จัดสร้างโครงการ   โดยได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำนวนทั้งสิ้น  ๑๙,๖๔๒   ไร่   ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นสถานที่จัดตั้งสวนป่าตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   แล้วพื้นที่ส่วนหนึ่งยังได้มีการจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินของ ราษฎรชายแดน  ไทย – พม่า (ปชด.)   และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งใช้สำหรับจัดตั้งศูนย์ ศิลปาชีพเพื่ออบรมและฝึกฝนอาชีพให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นอีกด้วย
โครงการจัดสร้างสวนป่าได้เริ่มเปิดโครงการโดยจัดให้มีพิธีปลูกต้นไม้เป็น ปฐมฤกษ์ในพื้นที่ของโครงการทั้งหมด   ๓,๐๐๐  ไร่   เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๓๓   หลังจากนั้นท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์   จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ   เพื่อทรงทราบและขอพระราชทานสวนป่าแห่งนี้ให้เป็นสวนป่าในพระนามาภิไธย   “สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ภาคกลาง”   ต่อมาในวันที่   ๑๐   เมษายน   ๒๕๓๔   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม โครงการเพื่อทอดพระเนตรความคืบหน้าของโครงการและได้ปลูกต้นพะยูงไว้เป็นที่ ระลึก   ซึ่งในปีเดียวกันนี้ก็ได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่โครงการอีก  ๘๐๐  ไร่  แล้วมีการปลูกเพิ่มที่โครงการในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕   อันเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๖  รอบ   อีก  ๑,๑๐๐  ไร่   และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดสวนป่าแห่งนี้   เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม   ๒๕๓๖   ซึ่งปัจจุบัน   สวนป่าแห่งนี้มีพรรณไม้ป่าชนิดต่าง ๆ  ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนี้กว่า  ๒๐๐  ชนิด ทั้งนี้  ภายในสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ภาคกลางยังเป็นที่ตั้งของ  “แก่งส้มแมว”   อันเป็นเกาะแก่งที่มีน้ำใสไหลเย็นลดหลั่นลงมาตามโขดหินตลอดทั้งปี   ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีและเป็นที่ตั้งของโครงการศิลปาชีพเครื่อง ปั้นดินเผาตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   ที่มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย ในเขตสวนป่าได้มีอาชีพทำกินเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกด้วย

ทีมาข้อมูล :http://www.paktho.ac.th/ratchaburi/ratchaburi1/wood-part-queen-middle1.html

แก่งส้มแมว-สวนป่าสิริกิติ์ อยู่ห่างจาก อ.สวนผึ้ง 25 กม. เป็นลำธาร มีเกาะแก่งกลางน้ำภาชี เหมาะสำหรับเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง อยู่ภายในพื้นที่สวนป่าสิริกิต์
ภายในสวนป่ามีสวนหย่อม ศูนย์จำหน่ายเครื่องเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน

สวนป่าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม

คลิ๊คชมวิดีโอเพิ่มเติมที่ลิงค์นี้ครับ http://www.youtube.com/watch?v=NDEo5a-J5RQ

คลิ๊คชมวิดีโอเพิ่มเติมที่ลิงค์นี้ครับ http://www.youtube.com/watch?v=hflfjOUgkNo

 

สถิติจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1412
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3147
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้28325
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว31888
mod_vvisit_counterเดือนนี้60213
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว146578
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด4941153

We have: 20 guests, 2 bots online
IP ของท่าน: 18.205.60.226
 , 
Today: ธ.ค. 13, 2019